Oy Adolf Lahti Yxpila Ab ansvarar för att  miljö-, hälso-, säkerhets- och kvalitetsaspekterna beaktas i  verksamheten.

Beskrivningen av dessa principer finns samlade i ledningssystemet, som innefattar kvalitets-, miljö- , hälso- och säkerhetsfunktionerna.

Det certifierade ledningssystemet uppfyller kraven för ISO 9001:2000-, ISO 14001:2004- och OHSAS 18001-standarden.

Oy Adolf Lahti Yxpila Ab:s verksamhetspolitik:

  • Huvudmålet med vår verksamhet är uppnå en kvalitet, som överstiger våra kunders krav.
  • Alla arbetare ansvarar för sin del att kvalitets-, miljö- och säkerhetsaspekterna beaktas. På detta sätt förmår vi upprätthålla den nivå, som beskrivs i vårt verksamhetsystem.
  • I utvecklandet och upprätthållandet av kvalitets,- miljö- och arbetsmiljönivån förbinder vi oss till principen för ständigt förbättrande..
  • Vi förbinder oss att förhindra miljöförstörning samt att följa de lagar, förordingar och bestämmelser som styr vår verksamhet.
  • Vi upprätthåller öppna och konfidientiella förhållanden till våra intressanter.
  • Vi utnyttjar våra råvaror möjligast effektivt och så lite energi som möjligt. Avfall hanteras på ett vederbövligt sätt.
  • Vi följer den ikraftvarande lagstiftningen och intressanternas krav.

Vid identifieringen av miljöaspekterna beaktas de identifierade och oidentifierade utsläppen till luft och vattenmiljön, fast avfall, användningen av mark, vatten, energi och andra naturresursser, buller, lukt, inverkan på miljö och ekosystem samt krav från lagstiftning och förordningar. Från dessa identifieras de betydande miljöaspekterna, vilka speciellt beaktas vid uppställandet av miljömålen.

Vi värnar om personalens fysiska och mentala välbefinnande. Målsättningen är en trygg arbetsmiljö och välmående medarbetare. En trygg arbetsmiljö försöker vi uppnå med hjälp av säkerhetsledningssystemet och välmåendet uträtthålls genom olika aktiviteter samt genom att stöda skolningen.

Genom skolning, interna auditeringar och ledningens revideringar försöker vi säkerställa, att alla i organisationen förstår kvalitets-, miljö- och säkerhetskraven och att ledningssystemet uppfyller kraven och är effektiv.

Verksampolitiken informeras till hela organisationen och innehållet görs förståbar i förhållande till de egna arbetsuppgifterna. Var och en som arbetar i företaget känner till verksamhetspolitiken, deltar i det kontinuerliga utvecklandet och svarar för sin del att målsättningen uppnås.  Verksamhetspolitiken hålls kontinuerligt till påseende för alla. Verksamhetspolitiken revideras årligen vid ledningens genomgång.

Sertifikaatit