Backman Trummer Group
Name: Niko Miettinen
Title: Operatiivinen johtaja
Phone: +358 40 585 2554
Email: firstname.lastname@adolflahti.fi
Oy Adolf Lahti Yxpila Ab is part of the Backman-Trummer Group